Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties en verkopen onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door het feit zelf van de bestelling, de koop of het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. De abonnementsperiode duurt altijd 12 maanden. 30 dagen voor het verlopen van elke 12 maanden durende abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch met een nieuwe periode van 12 maanden verlengd, tenzij het abonnement wordt opgezegd zoals verder beschreven.

2. Het is abonnees zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mag worden gedownload of opgevraagd.

3. Illegaal materiaal mag niet opgeslagen worden op de servers, dit kunnen illegale foto’s of videoclips zijn, andere bestandstypes of links naar illegale foto’s of dergelijk materiaal. Illegaal materiaal is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of ander materiaal dat u volgens de wet niet mag publiceren of opslaan.

4. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Promoot uw bedrijf op te slaan. Het is het besluit van Promoot uw bedrijf en van Promoot uw bedrijf alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en het bedrijf behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant geen claim neerleggen met betrekking tot de beslissing.

5. Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf de servers worden verzonden. In het geval deze regel wordt geschonden, behoudt Promoot uw bedrijf zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggegevens door te geven aan die autoriteit. Promoot uw bedrijf behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

6. Promoot uw bedrijf behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Promoot uw bedrijf zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zal de staf van Promoot uw bedrijf gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot gebruikersdata vereist de acceptatie van de klant of een rechtbank. Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert Promoot uw bedrijf niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.

7. Het gebruik van de klant van het abonnement bij Promoot uw bedrijf is geheel voor zijn/haar eigen risico. Promoot uw bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. Promoot uw bedrijf kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies – direct of indirect – immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. Promoot uw bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, ongeacht de redenen hiervoor. Promoot uw bedrijf accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van van geïnstalleerde software, etc. Promoot uw bedrijf accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door Promoot uw bedrijf.

8. De klant kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement heeft een duur van 12 maanden, en wordt altijd, 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode, automatisch verlengd. Daarom moet een opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode door Promoot uw bedrijf ontvangen zijn. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Als een opzegging niet op tijd door Promoot uw bedrijf ontvangen wordt, is de klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.
De klant kan opzeggen door contact op te nemen met Promoot uw bedrijf per mail. De klant kan ook uiteraard ook opzeggen door een (ondertekende) brief te sturen naar onze hoofdzetel, Bissegemsestraat 155, 8501 Bissegem.
Voorbeeld:
Als het abonnement op 1 januari 2014 besteld wordt, is het abonnement geldig tot 31 december 2014. Wanneer de klant het abonnement het daaropvolgende jaar (2015) niet wil voortzetten, moet het abonnement voor 30 november 2014 worden opgezegd.

9. Indien Promoot uw bedrijf ervoor kiest een specifiek abonnementstype of speciale dienst te beëindigen, kan Promoot uw bedrijf het abonnement met een opzegtermijn van een maand opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. Indien Promoot uw bedrijf aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, zijn klanten gerechtigd hun abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd. Het abonnement mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet. Indien Promoot uw bedrijf op de hoogte is van dergelijke activiteiten of criminele activiteiten, wordt het abonnement, ongeacht het land waar de schending onder de wet valt, onmiddellijk beëindigd en behoudt Promoot uw bedrijf zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de betreffende autoriteiten. Promoot uw bedrijf heeft tevens het recht een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen en zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook indien de klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien een partij de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op internet verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijv. door informatie door te spelen over de privé-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen. Gegevens van homepages en mailsystemen worden over het algemeen zeven dagen na beëindiging van een abonnement verwijderd.

10. Bij het bestellen van een domein dient de koper/kaarthouder te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving.

11. Domeinnamen worden altijd geregistreerd op naam van Promoot uw bedrijf of op de naam van de klant op verzoek van de klant zelf bij registratie. Promoot uw bedrijf functioneert hierbij uitsluitend als bemiddelaar. Indien de facturen niet worden betaald binnen de voorziene periode of zonder schriftelijk verzet zijn de domeinnamen onze eigendom tot onze opstaande facturen worden betaald. Na stopzetting van het contract heeft Promoot uw bedrijf het recht de domeinnamen in haar eigen portefeuille op te nemen indien deze niet worden verhuisd door de klant.

12. Hosting wordt altijd geregistreerd op naam van Promoot uw bedrijf of op de naam van de klant op verzoek van de klant zelf. Promoot uw bedrijf functioneert hierbij uitsluitend als bemiddelaar. Indien de facturen niet worden betaald binnen de voorziene periode of zonder schriftelijk verzet kunnen deze diensten tijdelijk worden geblokkeerd. Wij vragen steeds ruim op voorhand of u de hosting al dan niet bij ons wenst verder te zetten. Indien stopzetting geven wij onze klant steeds de mogelijkheid om een transfercode te verkrijgen om het domein verder te kunnen gebruiken.

13. Promoot uw bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, wegverhuisd of wanneer de webruimte is verwijderd. De domeinnaam wordt “geregistreerd bij” / “geherdelegeerd naar” de partners van Promoot uw bedrijf. Deze bevinden zich mogelijk bij de domeinregistreerders of rechtstreeks bij de individuele domeinbeheerder van het betreffende top-leveldomein. Aan het einde van elke abonnementsperiode ontvangt de klant een factuur voor het jaarlijkse domeintarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van Promoot uw bedrijf of dat servers van derden gebruikt worden.

14. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de aangekochte goederen besteld moeten worden of indien er goederen besteld moeten worden om onze prestaties uit te voeren, moet minstens de helft van de totale prijs voor de aankoop en eventueel de levering contant betaald worden bij wijze van voorschot; de voorschotfactuur wordt nadien opgestuurd met de vermelding van de betaling. Het saldo van de prijs moet contant betaald worden bij afhaling of levering, waarna de saldofactuur wordt nagestuurd met vermelding van de betaling. Vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties wordt een voorschotfactuur opgemaakt van minstens de helft van de totale som; deze voorschotfactuur moet door de klant betaald worden vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties en wij houden ons het recht voor om de prestaties niet aan te vatten zo lang deze voorschotfactuur niet volledig vereffend werd. Bij het beëindigen van de uitvoering van de prestaties wordt een slotfactuur opgemaakt voor het te betalen saldo; wij houden ons het recht voor om andere prestaties niet aan te vatten of leveringen uit te stellen zo lang al onze facturen voor andere leveringen en/of prestaties niet volledig vereffend werden. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 8% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling. Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie, behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, het saldo van de bestelling of de overeenkomst op te schorten tot de betaling, met inbegrip van intresten, schadevergoeding en kosten, geregeld is, of om het saldo van de bestelling of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. Alsook worden alle diensten bij niet betaling na de vervaldag zoals websites en e-mails tijdelijk geblokkeerd. Een deblokkering gebeurt dan binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.  Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de opdrachtgever, bij ontbinding of vereffening van de vennootschap of ingeval de opdrachtgever in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming gemachtigd wordt de overeenkomst niet langer uit te voeren, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.

15. Naar aanleiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming regulering is Promoot Uw Bedrijf niet verantwoordelijk voor het naleven van deze regulering. Hiervoor is steeds de eindklant verantwoordelijk.

16. In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed. Promoot uw bedrijf zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Promoot uw bedrijf verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om Promoot uw bedrijf en eventuele top-level domein registers op de hoogte te stellen van wijzigingen in adres- of andere contactgegevens. Alsook is de klant verantwoordelijk om er op toe te zien dat de formulieren op zijn/haar website goed functioneren. Daar Promoot Uw Bedrijf dit niet kan controleren, ligt de eindverantwoordelijkheid hier bij de klant.

17. Promoot uw bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van Promoot uw bedrijf om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties industriële acties en uitsluiting, overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht. Voor andere onderbrekingen van de dienstverlening garandeert Promoot uw bedrijf een beschikbaarheid van 95%.

18. Bij het aanvaarden van onze algemene voorwaarden aanvaard u ook onze website Disclaimer en Data Protection Notice (“AVG/GDPR”) – link onderaan te vinden op www.promootuwbedrijf.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN LOGO’S

1. Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op Promoot uw bedrijf’s algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven tenzij waar de algemene voorwaarden strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden. Promoot uw bedrijf Belgium ontwerpt levert het logo maar kan niet garanderen dat er (bij toeval) reeds eenzelfde of een gelijkaardig logo bestaat. Promoot uw bedrijf Belgium heeft geen onderzoek gedaan naar eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vorderingen van derden uit hoofde van een schending van hun intellectuele eigendomsrechten. Bij conflicten inzake intellectuele eigendomsrechten is Promoot uw bedrijf Belgium steeds bereid om het logo gratis aan te passen of te hertekenen.

2. Zodra de klant de prijs heeft betaald worden alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het logo, onvoorwaardelijk en volledig overgedragen aan de klant. Promoot uw bedrijf Belgium zorgt niet voor de auteursrechtelijke bescherming van het logo. Indien de klant het logo wil beschermen/registreren dient hij zelf daartoe de nodige acties te ondernemen. Promoot uw bedrijf Belgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de registratie van het logo niet mogelijk zou zijn. Door ondertekening van onze offerte bevestigt de klant dat hij voldoende op de hoogte werd gebracht van het bovenstaande en dat hij terzake geen verdere informatie wenst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN “SEO” en “SEA” marketing

1. Toepasselijkheid – Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van het product “SEO” of “SEA” marketing. Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een aanvulling op Promoot uw bedrijf zijn Algemene Voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven tenzij waar de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met deze Bijzondere Voorwaarden.

2. Voorwerp – Onze diensten bevatten het adverteren in zoekmachines (“SEA”) en de optimalisatie van webpagina’s (“SEO”).

3. Bestelling – Door de ondertekening van het bestelorder – offerte of een mail waarin u akkoord bent ment onze diensten verbindt de opdrachtgever zich definitief en is de bestelling onherroepelijk. De toepassing van artikel 1794 B.W. wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor alle bestellingen geplaatst bij Promoot uw bedrijf.

4. Uitvoering – De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens niet tijdig aan Promoot uw bedrijf zijn verstrekt, heeft Promoot uw bedrijf het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Promoot uw bedrijf overgemaakte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
Promoot uw bedrijf heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat Promoot uw bedrijf uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft. De termijnen voor de voltooiing van de verplichtingen bepaald in de overeenkomst zijn slechts indicatief.

5. Aansprakelijkheid – Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Promoot uw bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat Promoot uw bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Promoot uw bedrijf en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitante of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid.

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR SOCIALE MEDIA DIENSTEN

1. Promoot uw bedrijf doet zijn best alle diensten te garanderen binnen een bepaalde periode. Wanneer onze leveranciers deze periode niet naleven of niet meer kunnen garanderen na de bestelling zullen wij er alles aandoen om uw bestelling binnen de 15 werkdagen alsnog in orde te brengen. Indien zou blijken dat we deze dienst niet meer kunnen aanbieden of de manier zodanig gewijzigd is dat we deze niet meer kunnen aanbieden zullen we uw aankoopbedrag van de niet geleverde diensten volledig terugbetalen binnen de 15 werkdagen vanaf we zeker zijn dat we het niet meer kunnen aanbieden. Geleverde diensten kunnen nooit worden gecrediteerd.

2. Promoot uw bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor de controle van de aangekochte diensten bij wedstrijden. Wij kunnen namelijk niet voorspellen of onze manier van aanleveren zal worden opgemerkt door de organisatie en/of dit niet toegestaan is in hun algemene voorwaarden. De klant verbind zich ertoe dit zelf te controleren en de bestelling op eigen verantwoordelijkheid te plaatsen. Wij kunnen geen terugbetaling voorzien indien onze klant gediskwalificeerd of uitgesloten wordt.

3. Geleverde diensten door ons zijn bindend en definitief. Er is geen mogelijkheid om de gevraagde diensten/aantallen opnieuw terug te verwijderen. Dit is niet mogelijk en de klant houd hier rekening mee.

4. Promoot uw bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van onze geleverde diensten. Dit is uitsluitend op risico van de klant en zijn verantwoordelijkheid. Indien een URL wijziging plaatsvind dient u zelf in te staan om de oude URL zelf te registreren indien u deze wenst te behouden.

5. Een naamswijziging van uw Facebookpagina is definitief en bindend. U bent zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde nieuwe naam. Indien hier fouten in staan kunnen wij na of tijdens de wijziging daar niks meer aan doen, tenzij het zelf nogmaals proberen onder het tabje ‘info’.

6. De URL van je Facebook pagina kan slechts eenmalig worden aangepast. Indien u deze later toch nog wenst te wijzigen is dit helaas niet meer mogelijk.

7. Promoot uw bedrijf kan nooit uitsluitend garanderen dat bepaalde naamswijzigingen of URL wijzigingen worden doorgevoerd. We garanderen wel een terugbetaling van alle wijzigingen die niet kunnen worden uitgevoerd. Welke reeds uitgevoerd zijn kunnen we in geen enkel geval terugbetalen.

8. Promoot uw bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, updates, defecten schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van Promoot uw bedrijf om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties industriële acties en uitsluiting, overbelasting van internet, hackers, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DRUKWERK EN DESIGN

1. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur; bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van 30 dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes kunnen steeds aangepast worden bij schommelingen van de kostprijsfactoren zonder dat de klant voorafgaandelijk moet verwittigd worden.

2. Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden en prijzen, aangeboden door onze werknemers of vertegenwoordigers, te wijzigen, of hun orders gebeurlijk te weigeren.

3. De richtlijnen en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van onze prestaties en verkopen moeten door de klant voorafgaandelijk en schriftelijk aan ons overgemaakt worden. De richtlijnen en informatie worden geacht duidelijk, volledig en correct te zijn. De richtlijnen en informatie moeten tijdig overgemaakt worden zodat de overeengekomen termijnen gerespecteerd kunnen worden. Het niet tijdig overmaken van richtlijnen en informatie kan aanleiding geven tot het ontbinden van de overeenkomst op ons initiatief of tot een latere levering, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen. De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor richtlijnen en werkmethodes die hijzelf of zijn afgevaardigden ons zouden opleggen. De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor het aangeleverde werkmateriaal, onder meer voor wat betreft gebruiksrechten en –licenties.

4. De kosten voor de levering vallen ten laste van de klant. Onze verzendingen geschieden steeds op de gevaren en risico’s van de klant of de bestemmeling.

5. Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als ze gedeeltelijk gebeuren. Vertraging in de levering of in de uitvoering van de prestaties geeft de klant of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en geeft hen geen recht om de ontbinding van de bestelling en/of de overeenkomst te vorderen. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed. Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd. Promoot uw bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor producten, leveringen of diensten door derden, hoewel deze steeds met de grootste zorg uitgevoerd worden.

6. Indien er een waarborgtermijn werd toegestaan op materialen en/of prestaties: beschadiging veroorzaakt door moedwilligheid, onbevoegd of zelfs normaal gebruik door de klant, veranderingen aangebracht aan de oorspronkelijke uitvoering en, in het algemeen, om het even welke vreemde omstandigheden worden van deze waarborg uitgesloten. Het verstrijken van de waarborgperiode stelt automatisch een einde aan onze verplichtingen.

7. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de aangekochte goederen besteld moeten worden of indien er goederen besteld moeten worden om onze prestaties uit te voeren, moet minstens de helft van de totale prijs voor de aankoop en eventueel de levering contant betaald worden bij wijze van voorschot; de voorschotfactuur wordt nadien opgestuurd met de vermelding van de betaling. Het saldo van de prijs moet contant betaald worden bij afhaling of levering, waarna de saldofactuur wordt nagestuurd met vermelding van de betaling. Vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties wordt een voorschotfactuur opgemaakt van minstens de helft van de totale som; deze voorschotfactuur moet door de klant betaald worden vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties en wij houden ons het recht voor om de prestaties niet aan te vatten zo lang deze voorschotfactuur niet volledig vereffend werd. Bij het beëindigen van de uitvoering van de prestaties wordt een slotfactuur opgemaakt voor het te betalen saldo; wij houden ons het recht voor om andere prestaties niet aan te vatten of leveringen uit te stellen zo lang al onze facturen voor andere leveringen en/of prestaties niet volledig vereffend werden. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 8% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling. Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.

8. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie, behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, het saldo van de bestelling of de overeenkomst op te schorten tot de betaling, met inbegrip van intresten, schadevergoeding en kosten, geregeld is, of om het saldo van de bestelling of de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te verbreken. Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de opdrachtgever, bij ontbinding of vereffening van de vennootschap of ingeval de opdrachtgever in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming gemachtigd wordt de overeenkomst niet langer uit te voeren, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

9. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.

10. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De klant is gehouden zich zeer strikt te houden aan al onze voorschriften omtrent het onderhoud van de geleverde materialen.

11. Eventuele bezwaren of klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de drie dagen na het einde van de prestaties, of de ontvangst van de levering of de factuur, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.

12. Geleverde goederen – zowel de materiële als de immateriële – blijven onze eigendom zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele intresten, schadevergoeding en kosten niet is geschied.

13. Annulering van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies.

14. In geval van betwistingen of geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waarin Kortrijk gelegen is bevoegd.

15. Bovenstaande bepalingen blijven van kracht, zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden betreffende de facturen.

16. Hoewel intellectuele rechten waar mogelijk steeds gerespecteerd worden, geeft Promoot uw bedrijf geeft geen enkele waarborg betreffende de intellectuele eigendomsrechten op de ontwerpen, noch dat deze ontwerpen geen inbreuk maken op intellectuele eigendommen die niet toebehoren aan Promoot uw bedrijf. De opdrachtgever vrijwaart Promoot uw bedrijf van elke aansprakelijkheid tav auteurs- of gebruiksrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

17. Opgegeven levertermijnen worden beschouwd als zijnde een indicatieve strekking, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk wordt kenbaar gemaakt dat het om een uiterlijke leveringsdatum gaat. Overeengekomen levertermijnen zijn niet bindend, al zullen deze steeds nagestreefd worden. Overschrijding van levertermijn kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Promoot uw bedrijf, noch tot het ontbinden van de overeenkomst.

18. Promoot uw bedrijf mag het ontwerp ten alle tijde signeren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder naamsvermelding te publiceren of te reproduceren.

19. ontwerpen moeten grondig gecontroleerd en goedgekeurd worden binnen de 3 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze niet wordt goedgekeurd wordt het niet-schriftelijk-protesteren als aanvaarding beschouwd wanneer dit nodig is voor het verdere verloop van de werken alsook het behalen van de leverdatum. Promoot uw bedrijf kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de tekst of in het ontwerp, indien de opdrachtgever de vereiste controle en goedkeuring niet tijdig heeft uitgevoerd. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever of derden, zoals het niet tijdig of niet aanleveren volledige, duidelijke en correcte gegevens /materialen. Elke “goed voor druk” die door de opdrachtgever wordt gegeven na controle is bindend. Het is, tenzij in uitzonderlijke gevallen, niet mogelijk om nadien nog wijzigingen aan te brengen.

20. Wanneer de werkzaamheden van Promoot uw bedrijf op herhaaldelijke (periodieke) basis plaatsvinden, dan geldt deze overeenkomst voor onbepaalde duur en kan deze pas worden opgezegd mits het respecteren van een redelijke opzegtermijn.

21. Wij wijzen onze klanten erop dat drukwerk een maatwerk product is, hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.

BETWISTINGEN VAN AL ONZE VOORWAARDEN

De betalingen van onze facturen moet binnen de 8 dagen worden voldaan. Al onze uitgegeven offertes zijn tot 30 dagen na offertedatum geldig. Betwistingen en geschillen tussen de klant en ons bedrijf zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Kortrijk, en de overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

GELDIGHEID VAN AL ONZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn geldig voor het bedrijf van de heer Joeri Pauwels, handel drijvende onder de benaming DJ Joeri en Promoot uw bedrijf, gevestigd te Bissegemsestraat 155, 8501 Bissegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer BE 0578.907.381 en als zakelijk rekening nummer BNP Paribas Fortis BE89 0018 7970 3685.

Versie 1.7 – Aangemaakt op 16/01/2015 – Laatst bewerkt op 26/05/2018